Laura de Bruijn

Laura de Bruijn

Corporate Recruiter

werken@bechtle.nl

Linkedin

Nathalie Nagtegaal

Nathalie Nagtegaal

Corporate Recruiter

werken@bechtle.nl

Linkedin

Willie Evers

Willie Evers

Corporate Recruiter

werken@bechtle.nl

Linkedin

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website www.werkenbijbechtle.nl. Wij hebben deze privacyverklaring op eenvoudige en begrijpelijke wijze geschreven om jou te helpen begrijpen wie wij zijn, welke persoonsgegevens wij over jou verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat wij daarmee doen. In deze privacyverklaring informeren wij jou tevens over de aan jou toegekende rechten.

Houd er rekening mee dat persoonsgegevens (in deze privacyverklaring ook “gegevens” of “jouw gegevens” genoemd) alle informatie of informatiesets omvatten waarmee wij jou direct of indirect persoonlijk kunnen identificeren, met name aan de hand van een identificerend kenmerk, bijvoorbeeld voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook jouw IP-adres.

Wij nemen het beschermen van jouw persoonlijke gegevens serieus. Wij verwerken jouw gegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens, met name de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG).

Wij raden jou ten sterkste aan om de tijd te nemen deze privacyverklaring in haar geheel te lezen. Verstrek ons alsjeblieft geen gegevens als je niet instemt met deze privacyverklaring.

 

Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring zet uiteen hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken, bijvoorbeeld wanneer jij:

 • Onze website bezoekt of gebruikt;
 • Solliciteert op een vacature;
 • Contact opneemt met onze corporate recruiters;

Of anderszins (direct of indirect) contact met ons opneemt/hebt in jouw hoedanigheid van kandidaat, sollicitant of andere persoon met een belangstelling voor onze vacatures.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Bechtle B.V. (in deze privacyverklaring ook ‘’Bechtle’’ genoemd), is de zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de EU AVG. Bechtle heeft een externe functionaris voor gegevensbescherming (FG) als interne toezichthouder, die toezicht houdt op het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens door Bechtle. De FG is aangesteld door onze Duitse moedermaatschappij Bechtle AG.

 

Rechten van de betrokkene

Allereerst willen wij je informeren over jouw rechten als betrokkene. Dit is vastgelegd in artikelen 15 tot en met 22 EU AVG en omvat:

 • het recht van inzage van de betrokkene (artikel 15 EU AVG);
 • het recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) (artikel 17 EU AVG);
 • het recht op rectificatie (artikel 16 EU AVG);
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 EU AVG);
 • het recht op beperking van de verwerking (artikel 18 EU AVG);
 • het recht van bezwaar (artikel 21 EU AVG).

Om jouw rechten te doen gelden, gelieve contact op te nemen met werken@bechtle.nl.

Het recht van bezwaar

In verband met jouw recht van bezwaar, vragen wij jou in acht te nemen dat indien wij persoonsgegevens verwerken ten behoeve van mailings, jij altijd het recht hebt om zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking. Dit geldt ook voor het profileren, in zoverre dit samenhangt met mailings.

Wanneer je bezwaar maakt tegen het verwerken ten behoeve van mailings, dan zullen wij jouw persoonsgegevens niet meer voor dit doel verwerken. Bezwaar maken is kosteloos en hoeft niet in een bepaalde vorm te gebeuren. Richt je bezwaar het liefst aan werken@bechtle.nl.

Voor het geval dat wij jouw gegevens verwerken om legitieme doelstellingen te vervolgen, kun je altijd bezwaar maken tegen deze verwerking om bijzondere persoonlijke redenen. Dit geldt ook voor het profileren op basis van deze bepalingen. Wij verwerken jouw persoonsgegevens dan niet meer, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen bewijzen, die prevaleren boven jouw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking ter vaststelling, ter uitoefening of ter verdediging van rechtsvorderingen dient.

 

Soorten persoonsgegevens en bronnen van herkomst van persoonsgegevens

Solliciteren: Wij verwerken jouw persoonsgegevens via onze website in eerste instantie omdat jij deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wanneer je enthousiast geworden bent over een openstaande vacature, dan kun je ons sollicitatieproces doorlopen. Klik je op de knop ‘’Solliciteer nu’’, dan vragen wij aan jou een aantal gegevens aan ons door te geven, namelijk: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, motivatiebrief en CV.

Let erop dat wij informatie voor speciale verwerkingssituaties zo nodig ook apart op een geschikte plek ter beschikking stellen.

Bezoek website: Tijdens het bezoek aan onze website brengt jouw browser de volgende soorten gegevens over, die bij ons worden opgeslagen: het IP-adres van de computer, de serveraanvragen (bijv. opgevraagde pagina’s) en het tijdstip, het type browser, de referrer-URL (dit is het adres van de website, die jij voor de onze hebt bezocht, als je via een hyperlink op onze website terecht bent gekomen).

De eerste drie soorten gegevens zijn technisch vereist teneinde de opgevraagde pagina’s van deze website goed weer te geven. Daarnaast kunnen wij deze gegevens zo nodig gebruiken om een veilig beheer van deze website te handhaven (bijv. het beschermen van de website tegen hacking). De referrer-URL wordt in anonieme vorm gebruikt voor advertentiestatistieken. Voor veiligheidstechnische redenen en vooral ter bescherming van onze webservers tegen aanvalspogingen worden dit soort gegevens conform art. 6 lid 1 onder f EU AVG eveneens voor bepaalde tijd opgeslagen.

Contactaanvraag: Via onze website kun je rechtstreeks contact opnemen met onze corporate recruiters over onze vacatures. Afhankelijk van jouw vraag kun je contact opnemen via een telefoonnummer en/of e-mailadres. Via dit rechtstreeks contact kun je vervolgens ook een aantal gegevens aan ons doorgeven, namelijk: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, motivatiebrief en CV.

Nieuwsbrieven: Via onze website kan het mogelijk zijn je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Teneinde onze nieuwsbrief aan jou te versturen, zijn wij genoodzaakt jouw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres te verwerken. Voor statistische doeleinden passen wij anonieme link-tracking toe.

Downloaden digitale informatie: Via onze website kan het mogelijk zijn digitale informatie te downloaden. Teneinde deze informatie te downloaden, wordt jouw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres gevraagd.

 

Doeleinden en rechtsgrondslagen voor gegevensverwerking

Bij de verwerking van persoonsgegevens worden de bepalingen van de EU AVG en alle overige geldende bepalingen inzake gegevensbescherming nageleefd. Rechtsgrondslagen voor de gegevensverwerking vloeien in het bijzonder voort uit artikel 6 EU AVG.

Nadat je bij ons hebt gesolliciteerd, gebruiken wij jouw gegevens om contact met je op te nemen voor een telefonische intake. Vervolgens beoordelen wij jouw CV en motivatiebrief en plannen wij met jou een eerste kennismakingsgesprek. Jouw gegevens worden dus alleen gebruikt voor het beheer en controle van het gehele proces van de sollicitatieprocedure. In dergelijke gevallen is de wettelijke verwerkingsgrondslag zowel jouw toestemming als ons gerechtvaardigd belang om een sollicitatieproces te kunnen uitvoeren.

NB: Een verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgebonden gegevens als bedoeld in artikel 9 lid 1 EU AVG gebeurt alleen dan, als dit op grond van rechtsregels noodzakelijk is en er geen reden is om aan te nemen dat jouw legitieme belangen bij uitsluiting van de verwerking prevaleren.

 

Leeftijd

Onze website is niet gericht op personen die jonger zijn dan 16 jaar en wij hebben ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via werken@bechtle.nl. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Opslagduur van de gegevens

Wij slaan jouw gegevens op, zolang als wij ze nodig hebben voor de betreffende verwerkingsdoelstelling. Let erop dat veel bewaartermijnen bepalen dat gegevens verder opgeslagen (moeten) worden. Dit betreft vooral verplichte fiscaal-juridische bewaarverplichtingen.

Wanneer jij jouw gegevens achterlaat via onze website en dus concreet interesse hebt getoond in een van onze vacatures bewaren wij jouw persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt als je niet wordt aangenomen:

 • vier (4) weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure zonder toestemming, in het kader van de AVG;
 • één (1) jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure met jouw toestemming, in het kader van de AVG.

Als je wel wordt aangenomen bewaren wij jouw persoonsgegevens zeven jaar na afloop van de arbeidsovereenkomst, in het kader van de algemene wet inzake rijksbelastingen.

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij delen jouw gegevens niet, anders dan in een beperkt aantal gevallen die onderstaand omschreven worden. Ter realisatie van de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring kunnen wij gegevens bekend maken aan de volgende entiteiten:

 • Aan Bechtle B.V. (‘’Bechtle’’) gelieerde ondernemingen: vanwege ons internationale karakter (Bechtle B.V. aangesloten bij het concern “Bechtle AG”) kunnen jouw gegevens worden gedeeld met bepaalde aan Bechtle B.V. gelieerde ondernemingen. De toegang tot jouw gegevens binnen de Bechtle groep zal verstrekt worden aan degenen die de informatie moeten kennen.
 • Dienstverleners: zoals veel bedrijven kunnen wij bepaalde gegevensverwerkingen uitbesteden aan vertrouwde externe dienstverleners, die functies voor ons uitvoeren en diensten aan ons verlenen, zoals: ICT-dienstverleners, consultants, leveringsdiensten, aanbieders van betalingsdiensten, platforms voor elektronische communicatiediensten. Een van onze externe dienstverleners betreft Adver-Online B.V.. Nadat je bij ons hebt gesolliciteerd, komen jouw gegevens binnen in onze sollicitantendatabase. Deze database wordt beheerd door HROffice van Adver-Online. Adver-Online is onze online partner in recruitment en levert ons recruitment software van HROffice waarmee wij ons volledige HR-proces van onze organisatie kunnen stroomlijnen. Met Adver-Online hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

Wij waarborgen dat alleen die personen jouw gegevens ontvangen, die deze nodig hebben voor de uitvoer en controle van de sollicitatieprocedure.

Uiteraard kunnen wij in geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Dit gebeurt dan op grond van het gerechtvaardigde belang dat wij en anderen hebben dat onze website niet wordt misbruikt voor frauduleuze of anderszins onrechtmatige doeleinden.

 

Verstrekking van gegevens naar het buitenland

Vanwege onze internationale aard (Bechtle B.V. is aangesloten bij het concern “Bechtle AG”) kunnen gegevens die je aan ons verstrekt worden doorgegeven aan, of kan hiertoe toegang worden verkregen door, aan Bechtle B.V. gelieerde ondernemingen en vertrouwde derden. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten het land waar je woont, indien dit nodig is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te realiseren.

Gegevensoverdracht naar derde landen (landen buiten de Europese Unie resp. de Europese Economische Ruimte) vindt alleen dan plaats, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven, als jij ons daartoe toestemming hebt verleend, of als dit nodig is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te realiseren. Getracht wordt in zo’n geval de naleving van het gegevensbeschermingsniveau te waarborgen door bindende Standaard Contractuele Clausules (ook bekend als EU Modelclausules), zakelijke regelgeving inzake gegevensbescherming, enz.

 

Veilige gegevensoverdracht

Teneinde de gegevens die bij ons zijn opgeslagen zo goed mogelijk te beschermen, maken wij gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbeveiliging. Dit houdt ook in dat wij van onze dienstverleners eisen dat zij gepaste maatregelen nemen ter bescherming van de vertrouwelijkheid en beveiliging van jouw gegevens. Helaas is geen enkele gegevensoverdracht of opslagsysteem gegarandeerd 100% veilig. Afhankelijk van de stand van de technologie, de kosten van implementatie en de aard van de te beschermen gegevens, treffen wij technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van risico’s zoals vernietiging, verlies, wijziging en ongeautoriseerde bekendmaking van, of toegang tot, jouw gegevens. Als je reden hebt om te denken dat jouw interactie met ons of jouw gegevens niet langer op een veilige manier worden verwerkt, neem dan onmiddellijk contact op werken@bechtle.nl.

Uiteraard heb jezelf ook een aantal verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat de gegevens die je aan ons verstrekt naar jouw beste weten juist, volledig en ‘up-to-date’ zijn. Voorts is het jouw verantwoordelijkheid, als je gegevens van andere mensen met ons deelt, om die gegevens in overeenstemming met de lokale wettelijke eisen te verzamelen. Zo dien je dergelijke andere personen van wie je gegevens aan ons verstrekt te informeren over de inhoud van deze privacyverklaring en hun voorafgaande toestemming te verkrijgen.

 

Geautomatiseerde afzonderlijke beslissingen

Onze organisatie maakt geen gebruik van geheel geautomatiseerde verwerkingsprocessen om tot een beslissing te komen.

Mocht er over jou op grond van automatische besluitvorming en/of profilering een negatief besluit zijn genomen, en je bent het hier niet mee eens, dan kan je contact opnemen met werken@bechtle.nl. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder wanneer je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies 

Onze website maakt gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op jouw device wordt opgeslagen en/of uitgelezen. Voor meer informatie over welke cookies wij gebruiken, waarom en hoe, en wat uw keuzes daarbij zijn, klik hier voor de cookieverklaring.

 

Je kunt ons bereiken via:

Bechtle B.V.

T.a.v. Werken bij Bechtle

Meerenakkerplein 27

5652 BJ Eindhoven

Tel: +31 88 707-8000

Email: werken@bechtle.nl